Betingelser og vilkår

1. PRISBETINGELSER FOR LEIE AV FOTOMATERIALE

Priser oppgis på forsepørsel. De oppgitte priser gjelder for én gangs reproduksjon i ett opplag etter kundens beskrivelse. - Kunden forplikter seg til å melde fra om nye opplag. - Ved dataprodukter gjelder de oppgitte priser for én dataversjon etter kundens beskrivelse. Enkelte bilder kan betinge høyere honorar. 

- Ved gjenbruk av bilde i samme trykksak eller dataversjon, der produktet er innholds- og utseendemessig likt første utgave, beregnes 50% av grunnpris, om produksjonen gjennomføres uten at bildene lånes på nytt. - Ved utgivelse av samme trykksak på flere språk beregnes 50% av grunnpris for hver ny utgave, om produksjonen gjennomføres uten at bildene lånes på nytt.

- Ved collage, bruk av deler av bilder o.l.: pris etter avtale. - Ved høyere opplag, annen eller mer omfattende bruk enn angitt i avtale gjort mellom partene: ny pris etter avtale. 

 - Ved publisering/bruk av O.Værings bildemateriale på internett skal det uten forbehold kun brukes lavoppløselige filer. 

- Angitte priser gjelder pr. 1. januar 2024 . Det tas forbehold om prisendringer.

2. Leveringsvilkår: 

- Retten til bruk gjelder kun når ordreseddelen er blitt returnert i signert og utfylt stand. 

- Utleid fotomateriell blir automatisk betraktet som brukt materiale.  - Fotomateriell brukt uten tillatelse, det vil også si gjenbruk, prislegges med kr. 5.000,- ekskl. mva. pr. foto.

- Bildene kan ikke lånes ut eller videreselges til tredje part, uten etter egen avtale med O. Væring Eftf. AS (Se § 43a i Lov om opphavsrett til åndsverk).

Publisering av høyoppløselig filer på internett, elektroniske bokverk er ikke tillatt. Publiserer prislegges med avgift kr. 20.000,- eksl. mva. pr. foto. 

 - Produkteksemplar(er) skal sendes O. Væring Eftf. AS ved forespørsel. 

- Elektronisk lagring av utlånte bilder er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for den aktuelle publiseringen og må slettes umiddelbart etterpå.  Videre elektronisk lagring, kopiering eller manipulering kan kun skje etter skriftelig avtale med O.Væring Eftf AS v/Ingrid Petersson

3. Copyright / Opphavsrett:  

 Ved bruk skal ”foto©: O. Væring Eftf. AS” oppgis som kilde i billedteksten, eller i egen illustrasjonsliste; for hvert enkelt motiv (se § 3 i Lov om opphavsrett til åndsverk). Ved manglende eller feilaktig kildehenvisning beregnes et tilleggshonorar på 50%.

 - Lån av bilder gir ingen automatisk rett til publisering. Om publiseringen krever ytterligere tillatelse fra kunstner/privatpersoner er bildebrukeren selv ansvarlig for at dette ivaretas.

- Avfotograferte kunstverk er opphavsrettslig beskyttet t.o.m. 70 år etter kunstnerens død. Før fotografiene kan gjengis/reproduseres må dette klareres med rettighetshaveren eller den organisasjonen vedkommende er medlem av.

- Innhenting av reproduksjonstillatelse kan foretas hos BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge), Kjeld Stubsgt. 3, 0160 Oslo, tlf: 23100350. Ulovlig bruk medfører erstatnings- og straffeansvar ihht. åndsverklovens bestemmelser.

- O. Væring Eftf. AS påtar seg intet ansvar ved feil i bildetekster/etiketter på utlånte bilder. Enhver bildebruker er selv i alle henseende ansvarlig for den videre bruk av lånte bilder.